نرگس فلاح نژاد

کارشناس الگوسازی و دوخت
نرگس فلاح نژاد

تخصص ها:

مدرسان

نرگس فلاح نژاد
کارشناس الگوسازی و دوخت
شهلا رسولی
طراح و الگوساز
سهراب رحیمی
مدیریت و برندینگ
آزاده سید عسکری
کارشناس ارشد معماری